W tej zakładce możesz zapoznać się z wszystkimi kategoriami prawa jazdy w zakresie których szkolimy, minimalnym wiekiem w jakim możesz się o nie ubiegać i zakresem uprawnień jakie z nich wynikają.

 

Kurs każdej kategorii możesz rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku,

np. kurs kategorii AM możesz rozpocząć w wieku 13 lat i 9 miesięcy, kurs kategorii B w wieku 17 lat i 9 miesięcy, itd.

 

Prawo jazdy określonej kategorii uprawnia do kierowania:

 

Kategorie motocyklowe

 


 

KAT. AM (14 lat) motorower

 1. Motorowerem;
 2. Czterokołowcem lekkim.

 

KAT. A1 (16 lat) motocykl

 1. Motocyklem o pojemności skokowej nieprzekraczającej 125 cm³, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/ kg;
 2. Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 3. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

 

KAT. A2 (18 lat) motocykl

 1. Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/ kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
 2. Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczajęcej 15 kW;
 3. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

 

KAT. A (24 lata lub posiadanie kat. A2 przez okres co najmniej dwóch lat) motocykl

 1. Motocyklem;
 2. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

 

Kategorie samochodowe

           

 

KAT. B (18 lat) samochód osobowy

 

samsym

 

 

 

 

 1. Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 2. Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w punkcie 1, oraz z przyczepy lekkiej;
 3. Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w punkcie 1, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, pod warunkiem zdania egzaminu państwowego potwierdzonego wpisem do prawa jazdy;
 4. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 5. Motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/ kg, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat;
 6. Ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

KAT. B+E (18 lat) samochód osobowy z przyczepą

 

 

Warunkiem ubiegania się o kategorię B+E prawa jazdy jest co najmniej uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie kat. B prawa jazdy.

 1. Pojazdem określonym w prawie jazdy kat. B, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
 2. Zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

KAT. C (21 lat) samochód ciężarowy

 

 

Warunkiem ubiegania się o kategorię C prawa jazdy jest co najmniej uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie kat. B prawa jazdy.

 1. Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu;
 2. Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w punkcie 1, oraz z przyczepy lekkiej;
 3. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 4. Ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

KAT. C+E (21 lat) samochód ciężarowy z przyczepą

 


 

Warunkiem ubiegania się o kategorię C+E prawa jazdy jest co najmniej uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie kat. C prawa jazdy.

 1. Pojazdem określonym w prawie jazdy kat. C, łącznie z przyczepą (przyczepami);
 2. Zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto prawo jazdy kat. B i C+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kat. B+E.